MojLekarGrupa - Lekari

Nefrologija

Dr Dejan Pilčević, internista, nefrolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija u Beogradu, Klinika za nefrologiju, Odeljenje za peritoneumsku dijalizu, od 2005.g. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. Specijalizacija iz interne medicine, Vojnomedicinska akademija u Beogradu, 2005. Uža specijalizacija iz oblasti nefrologije, Vojnomedicinska akademija u Beogradu, 2012.

Read More

Dr Neven Vavić, internista, nefrolog

Radno iskustvo: Vojno medicinska akademija u Beogradu, klinika za nefrologiju, odeljenje za transplantacije bubrega od 1998., načelnik II odeljenja Kliničke nefrologije, načelnik odeljenja za razbijanje kamena u bubregu Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1983. Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu 1992. Uža specijalizacija iz oblasti kliničke farmakologije, Medicinski fakultet u Beogradu 1999. […]

Read More

Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović, internista, nefrolog

Radno iskustvo: Institut za Urologiju i nefrologiju, Klinika za nefrologiju Kliničkog Centra Srbije od 1987. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, profesor je na katedri interne medicine od 2008. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1985. Specijalizacija iz interne medicine, 1993. Magisterijum iz nefrologije na temu Laboratorijski parametri u akutnom odbacivanju transplantiranog bubrega, 1992. Doktorat na […]

Read More

Prof. dr Ljubica Đukanović, internista, nefrolog

Radno iskustvo: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor interne medicine od 1996, u penziji od 2003. Klinika za nefrologiju Kliničkog centra Srbije od 1988, direktor klinike od 1992. do odlaska u penziju. Institut za bubrežne bolesti i metaboličke poremećaje Kliničko-bolničkog centra Zvezdara od 1971, načelnik odseka od 1982, načelnik odeljenja za nefrologiju od 1987. […]

Read More

Puk. prof. dr sc. Djoko Maksić, nefrolog

Doktorsku disertaciju pod naslovom ?Korelacija urinarnih i serumskih koncentracija inflamatornih citokina sa klinicko laboratorijskim i patohistološkim karakteristikama kod bolesnika sa IgA nefropatijom?, odbranio je 1996. godine u Vojnomedicinskoj akademiji.

Read More

Dr Rajko Hrvačević

Roden 1957. god. u Visokom, Bosna i Hercegovina gde je završio osnovnu školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1981. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Obavezan lekarski staž zavrsio je u Vojnoj bolnici u Sarajevu u periodu od 1981. do 1983. god.

Read More

Dr Dragiša Stojković

Roden 1943. godine. Medicinski fakultet završio u Beogradu 1966. godine, kao najmlađi lekar u generaciji, u 23. godini života. Radio kao lekar opšte prakse u DZ Pancevo i DZ Zvezdara. Započeo specijalizaciju iz interne medicine kao lekar preduzeća Ivan Milutinovic -PIM, koje je gradilo luku u Misurati u Libiji.

Read More