MojLekarGrupa - Lekari

Vaskularna hirurgija

Dr Predrag Matić, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: Ustanova gde je zaposlen: Institut za kardiovaskularne bolesti «Dedinje», Klinika za vaskularnu hirurgiju, Specijalista opšte hirurgije u Klinici za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti «Dedinje», Edukacija: Osnovne studije: 1998. – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, magisterijum: 2008. – Naslov magistarskog rada: “Silver Dakronski graftovi u prevenciji i lečenju infekcije u arterijskoj rekonstruktivnoj […]

Read More

Dr Dario Jocić, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: 02.1997. – 11.2004. KBC Zemun, odeljenje opšte hirurgije od 12.2001. Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Klinika za Vaskularnu hirurgiju, Beograd Obrazovanje: 1995. Diplomirao na Medicinskom fakuletetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenomo 9,53 2001. Položio specijalistički ispit iz Opšte hirurgije. 2008. Odbranio magistarsku tezu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Read More

Dr Ivan Marjanović, opšti i vaskularni hirurg

Radno iskustvo: 2005. – 2012. član vaskularnih hirurga na Vojno-medicinskoj akademiji, Načelnik Kabineta za vaskularnu hirurgiju SP VMA Od 2004. – Hirurg sa punim radnim vremenom na klinici za vaskularnu hirurgiju, VMA, Beograd 1999. – 2004. – Specijalizacija iz opšte i vaskularne hirurgije, VMA, Beograd 1996. – 1999. – Medicinski centar u Boru – medicinska […]

Read More

Dr Todor Juloski, vaskularni hirurg

Profesionalno iskustvo: Načelnik odeljenja Opšte hirurgije u KBC Zvezdara u Beogradu od 2002. godine U periodu od 1980.do 2000. godine radio kao šef Odseka za nefrovaskularnu hirurgiju KBC Zvezdara u Beogradu Odeljenje hirurgije KBC Zvezadara, klinički lekar od 1969. godine. Obrazovanje: Magistrirao 1982. godine iz oblasti hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Završio Medicinski […]

Read More

Doc. dr Petar Popov, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: Institut za Kardiovaskularne bolesti ”Dedinje”, klinika za vaskulanu hirurgiju 1987. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, asistent na katedri hirurgije sa anesteziologijom od 2000. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1984. Specijalizacija iz hirurgije 1993. Subspecijalizacija iz oblasti Vaskularne hirurgije sa temom “Aneurizme visceralnih arterija“ 2004.

Read More

Doc. dr Goran Vučurević, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: 1983-1986 Opšta bolnica Trebinje 1986-1992 VMA, Belgrade 1993- IKVB Dedinje, Beograd, Klinika za vaskularnu hirurgiju (preoperativna i postoperativna briga o pacijentu; asistira u oko 9000 operacija godišnje, samostalno izvede oko 2500 arterijskih rekontstrukcija) Obrazovanje: Tema doktorske disertacije Rani i dugotrajni rezultati hirurškog lečenja vertebralne arterije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006. Medicinski fakultet […]

Read More

Prof. dr Nenad Ilijevski, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: 1985 – diplomirao na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za vreme studija bio je demonstrator iz predmeta biofizika i patološka anatomija, kao i član redakcije i zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa “Medicinski podmladak”. 2000 – 2004 na osnovu konkursa, izabran za asistenta iz hirurgije na Medicinskom fakultetu Unverziteta u Beogradu. Za 17 […]

Read More

Prof. dr Dušan Velimirović, vaskularni, kardio hirurg

Biografski podaci: 1972. god. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Specijalistički staž iz opšte hirurgije je obavio na II Hirurškoj Klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu od 1974. do 1980. god, kada je polozio specijalistički ispit. Radio je na II oj Hirurškoj Klinici kao opšti hirurg, a trasformacijom ove ustanove u Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS […]

Read More

Prof. dr Božina Radević, vaskularni hirurg

Radno iskustvo: 1985 Redovni profesor hirurgije i šef katedre hirurgije, Medicinski fakultet u Tuzli 1998 – 2003 Redovni profesor hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd i šef nastavne baze hirurgije IKVB Dedinje. 1989 – 1993 Direktor hirurške klinike Kliničkog centra Tuzla 1996 – 2000 Direktor hirurške klinike IKVB Dedinje 1995 – 2003 Rukovodilac programa transplantacije […]

Read More

Prof. Dr Đorđe Radak, vaskularni hirurg

Rođen 31.07.1956. u Vršcu. Medicinski fakultet u Beogradu završio je sa prosečnom ocenom 9,70. Tokom studija bio je demonstrator pri Katedri anatomije (1978-80). Zaposlio se na Institutu za fiziologiju, a nakon godinu dana prešao je na bivšu Prvu hiruršku kliniku, gde je završio cpecijalizaciju iz Opšte hirurgije (1986) sa odličnim uspehom i odbranio magistarsku tezu […]

Read More

Dr Dragoslav Vukajlović

Rodjen 1940. godine, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1966; Od 1967. do 1972. godine specijalizirao hirurgiju i vaskularnu hirurgiju u SR Nemačkoj, najvećim delom na Univerzitetskoj klinici u Erlangenu, pod mentorstvom prof Gala.

Read More